Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2021 trường TH Bình Thành tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2021 – 2022. Qua hình thức khai giảng trực tuyến.